Sør-Korea

Sør-Korea

 

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

  • Ditt navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bostedsadresse
  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du ble adoptert til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
  • Din underskrift
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Sør-Korea -kontakte myndighetene

I Sør-Korea er det etablert et system for å bistå adopterte som søker opplysninger om sin bakgrunn og biologisk familie.

Det offentlige er representeres ved National Center for the Rights of the Child  (NCRC) https://www.ncrc.or.kr/ncrc_en/main.do .
Organisasjonen som Verdens Barn samarbeider med i Sør-Korea er Holt Children’s Services (HCS https://www.holt.or.kr/eng ).

De aller fleste adopterte fra Sør-Korea (etter 1970) fikk sine dokumenter med seg fra Verdens Barn (gitt til foreldre ved adopsjonen) En kopi av denne dokumentmappen er hos Bufdir.

Det finnes også en dokumentmappe med adopsjonsdokumenter i Sør-Korea. Den mappen kan inneholde mer opplysninger om opprinnelig slekt, men det er viktig å være forberedt på at den ikke nødvendigvis gjør det. Ifølge nye adopsjonsforskrifter fra 2012 i Sør-Korea kan adopterte kun søke etter opplysninger om biologiske foreldre (ikke fosterforeldre eller andre slektninger slik det var før 2012).

Søknad om søk etter biologiske foreldre ønskes at går via Verdens Barn (retningslinjer fra NCRC). Verdens Barn videresender den til Holt Childrens`s Services etteradopsjonsadveling (PAS) i Sør-Korea som etter å ha sett på søknaden videresender den til det offentlig styrte National Center for the Rights of the Child (NCRC).

Ta kontakt med Verdens Barn på etteradopsjon@verdensbarn.no for å få informasjon om hva søknaden må inneholde.