Madagaskar

Magagaskar

 

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

  • Ditt navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bostedsadresse
  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du ble adoptert til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
  • Din underskrift
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

Madagaskar- kontakte myndighetene

For å søke etter sin opprinnelse på Madagaskar må den adopterte ha fylt 21 år. Per i dag er det få adopterte fra Madagaskar som har nådd myndighetsalder, og dermed finnes det få erfaringer med søk etter opprinnelse. De få erfaringene som finnes så langt, er fra adopterte til Frankrike og Belgia.

Etter fylte 21 år kan adopterte søke etter sin opprinnelse ved å sende en henvendelse til sentralmyndighetene som er Autorité centrale de l’adoption Malagasy (ACAM). Se her for kontakt informasjon til ACAM:  https://www.hcch.net/fr/states/authorities/details3/?aid=556 .
Henvendelsen bør ha vedlagt kopi av alle adopsjonsdokumentene. Spesielt er fødselsattest og historikken viktig for at et søk skal kunne gjennomføres.   

Sentralmyndighetenes arbeid relatert til søk etter opprinnelse er per i dag lite etablert. Det krever mye samarbeid med domstol, politi, rådhus, barnehjem osv. Per i dag har sentralmyndigheten begrensende ressurser, og det er usikkert hvilke ressurser myndighetene vil ha i fremtiden og dermed hvor mye de vil kunne bistå i et søk etter opprinnelse. Mye mulig vil det være nødvendig å ha en person på Madagaskar som kan bistå med å oppsøke barnehjem, politi, domstol osv., med mindre den adopterte selv har anledning til å gjøre dette eller sentralmyndighetene kan bistå med dette. Det bør settes av god tid til et søk etter opprinnelse dersom den adopterte selv reiser til Madagaskar.
Adopsjonsforum har et adopsjonssamarbeid med Madagaskar og en kontaktperson. Kontaktpersonen kan om ønskelig bistå i et søk etter opprinnelse. Per i dag opplyser sentralmyndigheten om at det er den adopterte selv som må bære kostnaden av et søk.

Sentralmyndigheten er opptatt av at adopterte har forberedt seg psykisk før et søk etter opprinnelse. De få erfaringene som finnes så langt med søk etter opprinnelse på Madagaskar har vært tøffe. Madagaskar er et ekstremt fattig land og det kan være informasjon som kan være vanskelig å få. Biologisk mor kan vise seg å være død eller umulig å finne, også den utvidede familien. Det kan være at den biologiske moren eller familien avviser kontaktønsket til den adopterte. Det kan også være at dersom biologisk familie blir funnet, vil de be om penger. En bør være forberedt på at søk etter opprinnelse der biologisk mor er ukjent er svært vanskelig.

Når det gjelder adopterte fra Madagaskar til Norge på slutten av 1980-tallet må en henvendelse om å søke etter sin opprinnelse sendes til domstolen som førte adopsjonssaken ettersom sentralmyndigheten ACAM først ble opprettet i 2007.

Ta kontakt med Adopsjonsforum for mer opplysninger: info@adopsjonsforum.no