Iran

Iran

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

 • Ditt navn og fødselsdato
 • Adoptivforeldrenes navn
 • Bostedsadresse
 • Hvilket land du er adoptert fra
 • Hvilket år du ble adoptert til Norge
 • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
 • Din underskrift
 • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

 

Iran- kontakte myndighetene

Iran er ikke part i Haagkonvensjonen, og har ikke en sentral myndighet i konvensjonens forstand. Det er et statlig organ, Statens velferdsorganisasjon i Iran, som oppbevarer dokumentasjon om adopsjoner. Myndighetene kan nås på post eller telefon. Det er usikker i hvilken grad den adopterte selv kan be om og få tilgang til opplysninger i sin sak. En mulighet kan være å leie inn en agent for å utføre saker på stedet i Iran, noe som krever en godkjent fullmakt, på persisk, som innebærer følgende trinn:

 1. Den underskrevne fullmakten skal bevitnes av Notarius Publicus. Dette gjøres på tinghus og koster kr 305,- pr 28.08.2022. Les mer her; https://www.domstol.no/no/notarialbekreftelse/.
 2. Fullmakten skal deretter legaliseres av Utenriksdepartementet. Les mer her; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/.
 3. Den legaliserte fullmakten skal stemples av den Iranske ambassaden i Oslo. Kontakt ambassaden for mer informasjon om dette.