India

India

Det å søke å finne ut mer om biologisk familie eller tidlig bakgrunn kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at man lykkes i å finne ut mer enn det som allerede er oppgitt i adopsjonspapirene. Det kan også være at lover og regler begrenser muligheten for å finne ut mer om bakgrunnen.

Før du går i gang med å søke etter opplysninger om ditt biologiske opphav anbefales du å lese guiden: «Søk etter opprinnelse- hvordan gå frem for å søke etter informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie» og temaheftet «Jeg er meg».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er bare den adopterte selv over 18 år som har rett til å hente ut på disse opplysningene.

Når det gjelder henvendelser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fremgangsmåten slik:

Du må sende en formell, skriftlig henvendelse til Bufdir for å få innsyn i adopsjonssaken din. Brevet sendes pr post til:

Bufdir
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 50 00

Henvendelsen må inneholde:

  • Ditt navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bostedsadresse
  • Hvilket land du er adoptert fra
  • Hvilket år du ble adoptert til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
  • Din underskrift
  • Bekreftet kopi av legitimasjon med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat.

Du må ikke oppgi noe begrunnelse for hvorfor du ber om informasjon. Du vil få tilsendt alle dokumentene Bufdir har i sitt arkiv angående din adopsjon.

Dersom norske myndigheter (Bufdir) ikke har mottatt informasjon om dine biologiske foreldre, kan du heller ikke kreve å få slike opplysninger. Du må da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der.

Dersom det er kommet henvendelser fra biologiske slekt som ønsker kontakt med deg, blir dette registrert i arkivet, slik at man ved fylte 18 år får beskjed om at det er kommet henvendelse fra biologiske slektninger som ønsker kontakt.

India- kontakte myndighetene

I følge retningslinjer (Guidelines) utstedt av sentralmyndigheten Central Adoption Resource Authority (CARA) kan alle adopterte over 18 år selv søke om informasjon om sin bakgrunn.

Henvendelsen kan skje enten direkte til barnehjemmet, CARA eller gjennom adopsjonsforeningen som gjennomførte adopsjonen i Norge.

Av erfaring vet vi at CARA sjelden svarer på slike henvendelser så det enkleste er å skrive til barnehjemmet. Navn og adresse til barnehjem finnes i adopsjonsdokumentene. De fleste barnehjem har epostadresse som kan finnes på nettet

Adressen til CARA er: carahdesk.wcd@nic.in . CARA har også en hjemmeside: www.cara.nic.in

Hvis du skriver direkte til barnehjemmet skriver du et personlig brev hvor du presenterer deg og forteller hva ditt indiske navn var, din fødselsdato og når du ble adoptert til Norge samt domstols dokumenter hvis disse er tilgjengelig.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

I de indiske myndigheters retningslinjer stadfestes det også at hvis de biologiske foreldrene har bedt om anonymitet ved overgivelse av barnet eller når de blir identifisert ved en senere anledning og ikke ønsker at identiteten skal bli kjent, skal dette trumfe den adoptertes ønske om informasjon.

Det er kun den adopterte selv eller adopsjonsforeningen som kan henvende seg vedr informasjon om opprinnelse.

Hvis du ønsker bistand fra din adopsjonsforening ta gjerne kontakt via info@adopsjonsforum.no eller etteradopsjon@verdensbarn.no